Wspólnota Siewcy Miłosierdzia

Jeśli wszedłeś na zakładkę strony wspólnoty Siewcy Miłosierdzia to wierzymy, że nie jest to przypadek i Jezus ma dla Ciebie wyjątkowy plan na Twoje życie. Pozwól, aby Ci go ukazał!
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36)

Nasza wspólnota jest katolicką, charyzmatyczną wspólnotą ewangelizacyjną, która zrodziła się z Odnowy Charyzmatycznej. Słowo, które wspólnota obrała sobie jako motto pochodzi z ewangelii wg św. Łukasza:

„Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny”

Wspólnota Siewcy Miłosierdzia to osoby, które w Jezusie odnalazły nowy sens życia oraz wolność i radość wewnętrzną. Wielu z nas Jezus "wydobył" z poczucia pustki, braku celu, nałogów i beznadziei.

Wspólnota Siewcy Miłosierdzia to wspólnota, której Panem i założycielem jest Jezus Chrystus, a Matką, Panią i Królową jest Maryja. Pasterzem prowadzącym wspólnotę Siewcy Miłosierdzia jest ks. Łukasz Prausa, polski mistyk i stygmatyk słuchający każdego piątku głosu Jezusa, który stanowi dla nas przykład pokornej i pełnej poświęcenia służby Bogu i człowiekowi.

Jezus powołując pierwszych Apostołów pragnął, by oni szli i głosili Jego nauki. My również odpowiadając na wezwanie Jezusa "Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16,15) pragniemy być naśladowcami pierwszych Apostołów, którzy zaufali słowom, które wypowiadał do nich Jezus. Naśladując pierwszych chrześcijan pragniemy powrócić do tych fundamentów, które wskazał Chrystus pierwszym Apostołom. Pragniemy stać się na wzór pierwszych uczniów Jezusa, tymi, którzy będą szli za Nim radykalnie, wbrew opinii ludzkiej, wbrew słowom krytyki, wbrew słowom potępienia i wbrew słowom zniechęcenia ze strony świata. Pragniemy być tymi, którzy będą szli z wielką wiarą i zaufaniem w słowa, że to Jezus nas prowadzi jak prowadził pierwszych Apostołów, poprzez których Kościół zaczął tętnić życiem.

Jako Siewcy Miłosierdzia pragniemy obudzić w sercach ludzkich to,  co przygasło, obudzić w sercach ludzkich WIARĘ w obecność Jezusa pośród nas, wiarę w Jezusa podczas każdej Eucharystii, wiarę w to, że to Jezus jest Panem i Władcą tego świata, wiarę w to, że tylko On ma słowa życia wiecznego! Chcemy być jak pierwsi Apostołowie Jezusa, którzy wierzą w słowa i znaki dawane im z Nieba.
Tym zaś którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w Imię Moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie (Mk 16, 17-18).

Pragniemy być posłuszni Duchowi Świętemu i iść z pomocą tam, gdzie Pan Jezus nas pośle, by służyć pomocą chorym, uciśnionym, by zagubionych wydobywać z pustki życia, by wątpiącym dodawać nadziei, pragniemy by chorzy w Imię Jezusa odzyskiwali zdrowie, pragniemy by każde serce poznało MIŁÓŚĆ, jaką daje Jezus, że ta miłość nie jest miłością  z tego świata, ale jest miłością, która zapewnia nam zbawienie.

Patronem naszej wspólnoty jest św. Ojciec Pio, który jak św. Paweł apostoł, w centrum swego życia i apostolatu umieścił krzyż swego Pana jako źródło mocy, mądrości i chwały.
Żarliwa miłość do Jezusa Chrystusa sprawiła, że upodobnił się do Niego w całkowitej ofierze z siebie dla zbawienia świata. Ojciec Pio pragnął tylko chwały Bożej i dobra dusz. Troszczył się o ubogich i potrzebujących. Traktował wszystkich z poczuciem sprawiedliwości, lojalności i z wielkim szacunkiem.
Uroczystym dniem dla wspólnoty jest dzień 23 września – wspomnienie św. o. Pio.

Formacja we wspólnocie to droga wchodzenia na górę, aby następnie będąc na szczycie doświadczyć głębokiej przemiany duchowej i rozpocząć etap schodzenia do innych ludzi, czyli ewangelizować i służyć.
Jako wspólnota uczestniczymy w comiesięcznych charyzmatycznych spotkaniach ewangelizacyjnych z Mszą Świętą i nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie.
Charyzmatyczne spotkania ewangelizacyjne kierowane są dla osób poszukujących uzdrowienia duszy i ciała oraz pragnących razem z nami uwielbiać Jezusa. Dlatego każdego miesiąca na Mszę Święte z posługą charyzmatyczną przyjeżdżają osoby z Polski i zza zagranicy. Jest to czas, gdy spotykamy Boga Żywego obecnego w Najświętszym Sakramencie, działającego pośród nas, uzdrawiającego nasze dusze i ciała.

Celem wspólnoty jest uwielbienie Boga, nawrócenie, ewangelizacja, rozważanie Słowa Bożego. Główny cel jaki chcemy osiągnąć to czynienie uczniów - siewców miłosierdzia tak, aby Jezus Chrystus był obecny w sercach każdego z nas.
Drogą do tego jest ogłoszenie kerygmatu we wspólnocie, przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz ewangelizacja wewnątrz wspólnoty.

Przynależący do wspólnoty jest wezwany, aby każdego dnia rozważać w swoim domu przez ok.15 minut fragment Pisma Świętego, który będzie podawany na stronie Facebook Wspólnota Siewcy Miłosierdzia bądź o. Łukasz modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie. Dany fragment należy rozważać każdego dnia przez tydzień do otrzymania kolejnego fragmentu na tydzień następny. Należy uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii oraz dodatkowej Eucharystii przynajmniej raz w tygodniu (w miarę możliwości).
Zachęcamy również każdego przynależącego do wspólnoty, aby codziennie o godz 21:00 odmówił dziesiątkę Różańca św. w intencji wspólnoty oraz jej pasterza.
Podstawowym elementem formacji w naszej wspólnocie są rekolekcje, spotkania formacyjne i dni skupienia.

Wspólnota aktywnie angażuje się w dzieła pomocy ludziom przez posługę wolontariatu w hospicjum oraz ośrodku pomocy osobom samotnym i bezdomnym; jak również pomoc charytatywną, opiekując się osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej. Służymy swoją pomocą charytatywną najbardziej potrzebującym dzieciom i młodzieży. Czynnie wspiera spotkania ewangelizacyjne prowadzone przez ks. Łukasza Prausa, dbając o bezpieczeństwo oraz potrzeby wszystkich wiernych uczestniczących w tych spotkaniach. Życie we wspólnocie Siewcy Miłosierdzia wiąże się przede wszystkim z zaangażowaniem modlitewnym podczas wspólnych Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, a także podejmowaniem inicjatyw modlitewnych w intencji kapłanów - Margaretka oraz różnych przedsięwzięć modlitewnych polecanych Panu Bogu z inicjatywy naszego kapłana.

Domy Miłosierdzia „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

Domy Miłosierdzia (domy modlitwy) to propozycja do tworzenia przestrzeni modlitwy w prywatnych domach dla członków wspólnoty „Siewcy Miłosierdzia”.
Stanowi ona inicjatywę ściśle związaną ze wspólnotą „Siewcy Miłosierdzia” i z pasterzem ks. Łukaszem Prausa. Domy Miłosierdzia to miejsca modlitwy w łączności z siostrami i braćmi należącymi do wspólnoty „Siewcy Miłosierdzia”.

Cotygodniowym elementem formacyjnym są wtorkowe spotkania w Domach Miłosierdzia, które są miejscem dla członków wspólnoty pragnących modlić się w intencji wspólnoty oraz w intencjach jej polecanych. Patronem każdego Domu Miłosierdzia jest św. Ojciec Pio.
Wspólnotę domów tworzy od 3 (symbol Trójcy Świętej) do 12 osób (na wzór liczby Apostołów). Grupy nie powinny przekraczać ustanowionej ilości osób.

Domem Miłosierdzia jest dom lub mieszkanie osoby przynależącej do wspólnoty „Siewców Miłosierdzia”, która otrzymała zgodę i błogosławieństwo na założenia tego Domu od pasterza wspólnoty – ks. Łukasza Prausa i regularnie uczestniczy w spotkaniach ewangelizacyjnych.

Dniem spotkań w Domach Miłosierdzia są wtorki. Chcąc być w duchowej łączności ze wszystkimi członkami wspólnoty, modlitwy w Domach Miłosierdzia powinny odbywać się między godziną 19:00 a 21:00. Osoby spotykające się na modlitwie w domu miłosierdzia są zachęcani do stałej formacji we wspólnocie poprzez uczestniczenie w rekolekcjach, dniach skupienia, spotkaniach formacyjnych, pielgrzymkach wspólnotowych.

Podczas spotkań należy przestrzegać programu modlitewnego:
Nie możemy nakładać rąk na inne osoby ani dzielić się słowem poznania.
Modlitwa powinna przebiegać według ogólnie przyjętego schematu:
- modlitwa do Ducha Świętego
- rozważanie Słowa Bożego z dnia
- dzielenie się Słowem Bożym
- odmówienie jednej części Różańca Świętego lub Koronki do Miłosierdzia Bożego
- modlitwa końcowa: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Pod Twoją Obronę.
- raz na kwartał wspólnotowa Agapa w domu miłosierdzia dla wspólnego radosnego świętowania.

Zgłoszenia wszystkich chętnych chcących założyć Dom Miłosierdzia należy przysyłać na adres mailowy:
siewcymilosierdzia@wp.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:
1.imię i nazwisko zawiązującego Dom Miłosierdzia,
2.przybliżoną datę dołączenia do wspólnoty „Siewcy Miłosierdzia”, (osoba chcąca założyć Dom Miłosierdzia, powinna być minimum rok we wspólnocie Siewcy Miłosierdzia )
3.miejsce spotkań - (kraj, miejscowość),
4.ilość członków w zakładanym Domu,
5.telefon kontaktowy zgłaszającego chęć utworzenia Domu.
Po wysłaniu zgłoszenia należy czekać na kontakt zwrotny z sekretariatu ewangelizacji wspólnoty (mailowy lub telefoniczny), podczas którego zgłaszający otrzyma potrzebne informacje związane z dalszymi wskazówkami.

 

Wspólnota Siewcy Miłosierdzia rozpoczęła piąty rok formacji pod hasłem: "Bądźmy Jednością".
W dniu 24 września 2022 odbyła się czwarta rocznica istnienia Wspólnoty Siewcy Miłosierdzia dla członków, którzy wiernie wytrwali ten czas czterech lat. Czas radości, czas próby, czas szlifowania serc przez Jezusa w wierności tejże Wspólnocie. Było wiele miłości, radości, dziękczynienia za siebie nawzajem. Pan Jezus wlał w nasze serca przeogromną radość i wdzięczność, że pozostaliśmy przez te cztery lata wierni, że nie szukaliśmy złudnego szczęścia w świecie, ale że pozostaliśmy wierni temu najpiękniejszemu pragnieniu trwania we Wspólnocie Siewcy Miłosierdzia, która staje się Wspólnotą Rodziny Nazaretańskiej, Wspólnotą Pierwszych Chrześcijan jak od dnia jej powołania zapragnął nasz Pan i Zbawiciel, najlepszy Przyjaciel Wspólnoty Siewcy Miłosierdzia - Jezus Chrystus. Dziękowaliśmy Jezusowi za dar swojego umiłowanego Kapłana Ojca Łukasza, za dar naszego Pasterza, którego Jezus dla nas wybrał, kapłana, który zawsze nam wskazuje na Jezusa i Maryję, za Pasterza według Serca Jezusowego. Każde spotkanie jest dla nas darem, który rozwija nas duchowo i przybliża do Jezusa, Maryi i Świętych.

W dniu dzisiejszym - 23 wrzesień 2022 rok - Wspólnota Siewcy Miłosierdzia obchodzi czwartą rocznicę istnienia. Składamy podziękowanie Bogu za powołanie każdego z nas do tej wspólnoty, dziękujemy za tchnienie Ducha Świętego, które zostało tchnione w serce każdego z nas, dziękujemy Jezusowi, że zapragnął naszego istnienia.
Składamy podziękowanie Maryi za to, że nas chroni w swoim Sercu i prowadzi do Jezusa,
składamy podziękowanie Świętemu Ojcu Pio, który jest patronem naszej Wspólnoty, za Jego prowadzenie i cenne nauki, które nam pozostawił.
Składamy podziękowanie za Pasterza - Ojca Łukasza, którego Jezus wraz z Ojcem Pio wybrał do prowadzenia naszej wspólnoty i za to, że zawsze jest blisko każdego z nas. Składamy podziękowanie za każdą osobę spotkaną we wspólnocie i za czas wspólnego trwania przy Jezusie i Maryi i prosimy o więcej.

Druga rocznica istnienia Wspólnoty - 23 wrzesień 2020 rok. Panu Bogu składamy dziękczynienie za kolejny rok wspólnej modlitwy naszej wspólnoty Siewcy Miłosierdzia. Dziękujemy Ci Boże za dar Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy uwielbienia. Dziękujemy za założyciela naszej wspólnoty ojca Łukasza oraz każdego kapłana postawionego na naszej drodze. Dziękujemy za każdą siostrę i brata. Prosimy o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Świętości Życia. Pamiętajmy o tej intencji w naszych modlitwach.