Poselství Pána Ježíše dané otci Lukášovi dne 19.05.2023

Můj drahý synu,
Na světě se objevuje tolik nových nemocí. Hodně lidí trpí fyzicky i duchovně. Fyzické utrpení zaplavuje svět. Lidé trpí každý den v nemocnicích, hospicích a pečovatelských domech.
Rodiny hledají pomoc v tomto světě pomocí nekonvenční medicíny.
Hledají pomoc všude, a zapomínají, že jsem Pán života a smrti.
Dnes tě prosím, můj synu, abys řekl mým věřícím, aby se shromáždili co nejvíce na modlitebních setkáních, během nichž si přeji uzdravit ze všech nemocí, se kterými si současná medicína nemůže poradit.
V časech, kdy je tolik bolesti a utrpení, si přeji vyjádřit svou dobrotu zázračnými uzdraveními mých následovníků jako svědectví mé přítomnosti mezi vámi.
Slibuji, že nikdo neopustí modlitební shromáždění bez milosti. Všichni přítomní pokaždé obdrží nejakou milost, která ho ode Mne neodvrátí, ale ještě více ho se Mnou sjednotí.
Dnes, můj synu, znovu pomazávám tvé ruce, aby byly prodloužením mých rukou. Nechť skrze ně zmizí nemoci, slepí znovu získají zrak, chromí chodí, malomocní jsou očištěni, hluší slyší a mrtví jsou vzkříšeni k životu.
Žehnám všem, za které se modlíš, a s milosti uzdravení přicházím k těm, na které vkládáš ruce.
Ježíš

Poselství Pána Ježíše dané otci Lukášovi dne 31. března 2023

Dnes jsem viděl Pána Ježíše celého v slzách, který smutným hlasem řekl:
Drahý můj synu, anděl stojící vedle Mě tě zavede do propasti očistce, aby ti ukázal, kolik duší trpí kvůli mým kněžím, kteří zanedbali posvátné činnosti během tak velké zkoušky, kdy byly nemocnice zavírány autoritama a státem.
Ihned po těchto slovech jsem šel za andělem, který mi ukázal tisíce trpících duší volajících o pomoc, protože si samy pomoci nemohou. Po určité době mě anděl znovu požádal, abych ho následoval, stáli jsme před Pánem Ježíšem, který řekl:
Můj synu, všechny trpící duše, které jsi viděl, odešly bez svátostí. Moji kněží během tak velké zkoušky nechali nemocné a umírající bez svátostí, bez zpovědi a bez pomazání.
Duše odcházely v těžkých hříších (Pán Ježíš hodně plakal), mnoho z nich se se mnou chtělo smířit ve svátosti zpovědi, ale pro mé kněze bylo důležitější dodržovat nažízení vlády , než bojovat za spásu duší.
Můj synu, žádám tě, abys se co nejčastěji modlil s mými věřícími za všechny ty duše, které trpí kvůli mým kněžím, kterým jsem dal na zemi tak velkou moc odpouštět hříchy,bohužel tito kněží své moci nevyužili a nechali duše bez svatostí.
Žehnám každému, za koho se modlíš.
Ježíš +++

Poselství Pána Ježíše dané otci Lukášovi dne 24. března 2023

Drahý Můj Synu,
Tolik lidí se mě ptá, proč je tolik případů různých virů, takové jako obvyklá chřipka?
Všechna virová onemocnění jsou způsobena tím, že nad Polskem byly rozptýleny chemikálie, které mají kontaminovat ovzduší, vodu a veškeré zemědělské plodiny a především oslabit lidský organismus, což v případě méně odolných lidí a seniorů může vyústit v přechod z tohoto světa do věčnosti.
Takové aktivity se již provádějí v různých částech světa.
Proto prosím své věřící, vroucně se modlete a co nejčastěji uctívejte mé svaté tělo za obrácení lidí, kteří mají na svědomí tyto aktivity.
Žehnám všem, za které se modlíš, můj synu, a  všem těm, kdo touží po tomto požehnání.

Poselství Pána Ježíše dané otci Lukášovi dne 17. března 2023

Drahý Můj Synu,
ať tvoje myšlenky často směřují ke Mně, abys zůstal neustále se Mnou v úplné jednotě.
Na zemi buď mým obrazem, sloužíc nemocným a trpícím. Věřím, že svou laskavostí a empatií  přivedeš ke mně co nejvíce ztracených duší v dnešním světě. Žádám tě, můj synu, postarej se o sestru NN a zachraň mé dílo započato skrze tuto svatou služebnici. Prosím, postarej se o toto posvátné místo a nedopusť, aby bylo zničeno, protože jsem chodil po této zemi.
Žehnám každému, za koho se modlíš.
Ježíš.

Poselství Pána Ježíše dané otci Lukášovi dne 10. března 2023

Můj drahý synu.
Vidím, jak moc trpíš a kolik slz proléváš v samotě.
Prosím, polož si hlavu na mé rameno ,kde se budeš cítit v bezpečí.
Věz, že lidé tohoto světa nemohou ublížit tvé duši, neboť patří Mně.
Jsi pod ochranou celého nebe a lidí ,které ti posílám a které prosím, aby ti pomáhali a byli ti oporou.Konám skrze jejich ruce.
Ty se zase snaž vytrvat v modlitbě, adoraci a lásce ke mně.
Prosím, miluj Mě celým svým srdcem a celým svým býtím. Já udělám vše, oč Mě požádáš.
Ničeho se neboj a nelekej a přiváděj ke Mně lidské duše skrze eucharistická setkání, která jsou Mnou požehnána.
Ježíš +++

Poselství Pána Ježíše dané otci Lukášovi dne 24. února 2023

Dnes jsem viděl Pána Ježíše plného smutku a hrůzy
se slzami v očích, oblečeného v tunice, ze které se vyřazovalo
úžasné světlo.
Ruce Pána Ježíše se rozprostíraly na celý svět.Pak po chvíli
Pán Ježíš řekl:
Můj synu, můj syn (a slzy tekly z očí Pána Ježíše)
Podívej se, co to udělali mé Církvi (a po chvíli Pán Ježíš ukázal Církev v temných oblacích – obraz symbolizující vládu zlého ducha v Církvi.
A církev jako chrámy, z nichž na zemi vytékala krev – obraz symbolizující znesvěcení Nejsvětější svátosti ,slavení mší svatých biskupy a kněžími v těžkých hříších, služba laických ministrantů a ministrantů bez řádné přípravy, jakož i přítomnost žen v presbytáři oltáře – posvátného místa.
Podívej, můj milý synu, zničili celou mou církev (po těchto slovech opět tekly slzy z očí Pána Ježíše)
Potom Pán Ježíš řekl: Prosím, zachraň mou církev, která byla tak znesvěcena a je pod vlivem satana.
Proto chci, aby ses stal pilířem, na kterém znovu postavím svatou církev cestou mučednictví a kříže.
Prosím své věřící, aby ti v tom pomohli modlitbou, půstem a otevřeným srdcem.
Prosím, zachraň mou Církev.
Synu, dnes zvláště žehnám všem účastníkům zítřejšího modlitebního setkání, kde budu uzdravovat nemocné a trpící skrze posvátné rány, které nosíš na svém těle. Bude to čas, kdy slepí získají zpět svůj zrak, ochrnutí začnou chodit, hluší znovu nabydou sluchu a všechny nemoci zmizí v mém jménu.
Ježíš +++

Poselství Pána Ježíše dané otci Lukášovi dne 17. února 2023

Dnes jsem viděl Pána Ježíše zcela pokrytého ranami způsobenými během bičování.  Tvář Pána Ježíše byla poseta ranami, z kterých  vytékaly potoky krve. Po chvíli Pán Ježíš pronesl tato slova velmi klidným hlasem:

Drahý Můj Synu. Chci tě připravit na velké utrpení během této postní doby. Mé rány, které jsem ti daroval na tvé ruce a nohy, budou v tuto dobu otevřené, aby ti, na které vložíš své dlaně , pocítili zázračné uzdravení. Nechť je pro tebe tento čas obdobím velkého ticha,
půstu a usebraním se,abys mohl dosáhnout  plného sjednocení se Mnou. Obětuj všechna svá utrpení  na úmysl Svatého otce, biskupů ,kněží a všech mých věřících, vyprošuj pro ně milost víry a hluboké obrácení. Zároveň obětuj svá utrpení a pokání na úmysl zakladatele Domu milosti, který ti pod Mým vedením poskytne vše ,co bude potřebné  k uskutečnění Mého Díla. Tento dům se stane místem modlitby za nemocné a trpící .Stane se místem  neustáleho rozjímání  nad Mým zraněným srdcem. Žehnám všem ,které mi předkládáš ve svých modlitbách. +++
Ježíš.

Poselství Pána Ježíše dané otci Lukášovi dne 10. února 2023

Dnes jsem v hodině milosrdenství viděl Pána Ježíše jak mu tekly z očí slzy.Poté mi Ježíš řekl důležitá slova:
Drahý můj synu,už podruhé s velkým smutkem a se slzami v mých očích, toužím skrze tebe zdělit svým věrným, že Polská vláda nejedná pro dobro svého lidu.
Svými rozhodnutími(skrytě) přivádějí mnoho lidí do chudoby a války.
Proto tě žádám, aby kněží otevírali dveře všech mých chrámů, kde by mě moji věrní mohli neustále adorovat a prosit o obrácení představitelů Polské vlády a všech hříšníků,kteří se ode mně vzdálili.
Žehnám všem těm,kteří se budou účastnit na mšech svatých a charismatických setkáních,kde během nich budu uzdravovat nemocné a trpící a přinášet pokoj do lidských srdcí.
Ježíš.