Poselství Pána Ježíše dané otci Lukášovi dne 24. února 2023

Dnes jsem viděl Pána Ježíše plného smutku a hrůzy
se slzami v očích, oblečeného v tunice, ze které se vyřazovalo
úžasné světlo.
Ruce Pána Ježíše se rozprostíraly na celý svět.Pak po chvíli
Pán Ježíš řekl:
Můj synu, můj syn (a slzy tekly z očí Pána Ježíše)
Podívej se, co to udělali mé Církvi (a po chvíli Pán Ježíš ukázal Církev v temných oblacích – obraz symbolizující vládu zlého ducha v Církvi.
A církev jako chrámy, z nichž na zemi vytékala krev – obraz symbolizující znesvěcení Nejsvětější svátosti ,slavení mší svatých biskupy a kněžími v těžkých hříších, služba laických ministrantů a ministrantů bez řádné přípravy, jakož i přítomnost žen v presbytáři oltáře – posvátného místa.
Podívej, můj milý synu, zničili celou mou církev (po těchto slovech opět tekly slzy z očí Pána Ježíše)
Potom Pán Ježíš řekl: Prosím, zachraň mou církev, která byla tak znesvěcena a je pod vlivem satana.
Proto chci, aby ses stal pilířem, na kterém znovu postavím svatou církev cestou mučednictví a kříže.
Prosím své věřící, aby ti v tom pomohli modlitbou, půstem a otevřeným srdcem.
Prosím, zachraň mou Církev.
Synu, dnes zvláště žehnám všem účastníkům zítřejšího modlitebního setkání, kde budu uzdravovat nemocné a trpící skrze posvátné rány, které nosíš na svém těle. Bude to čas, kdy slepí získají zpět svůj zrak, ochrnutí začnou chodit, hluší znovu nabydou sluchu a všechny nemoci zmizí v mém jménu.
Ježíš +++

Poselství Pána Ježíše dané otci Lukášovi dne 17. února 2023

Dnes jsem viděl Pána Ježíše zcela pokrytého ranami způsobenými během bičování.  Tvář Pána Ježíše byla poseta ranami, z kterých  vytékaly potoky krve. Po chvíli Pán Ježíš pronesl tato slova velmi klidným hlasem:

Drahý Můj Synu. Chci tě připravit na velké utrpení během této postní doby. Mé rány, které jsem ti daroval na tvé ruce a nohy, budou v tuto dobu otevřené, aby ti, na které vložíš své dlaně , pocítili zázračné uzdravení. Nechť je pro tebe tento čas obdobím velkého ticha,
půstu a usebraním se,abys mohl dosáhnout  plného sjednocení se Mnou. Obětuj všechna svá utrpení  na úmysl Svatého otce, biskupů ,kněží a všech mých věřících, vyprošuj pro ně milost víry a hluboké obrácení. Zároveň obětuj svá utrpení a pokání na úmysl zakladatele Domu milosti, který ti pod Mým vedením poskytne vše ,co bude potřebné  k uskutečnění Mého Díla. Tento dům se stane místem modlitby za nemocné a trpící .Stane se místem  neustáleho rozjímání  nad Mým zraněným srdcem. Žehnám všem ,které mi předkládáš ve svých modlitbách. +++
Ježíš.

Poselství Pána Ježíše dané otci Lukášovi dne 10. února 2023

Dnes jsem v hodině milosrdenství viděl Pána Ježíše jak mu tekly z očí slzy.Poté mi Ježíš řekl důležitá slova:
Drahý můj synu,už podruhé s velkým smutkem a se slzami v mých očích, toužím skrze tebe zdělit svým věrným, že Polská vláda nejedná pro dobro svého lidu.
Svými rozhodnutími(skrytě) přivádějí mnoho lidí do chudoby a války.
Proto tě žádám, aby kněží otevírali dveře všech mých chrámů, kde by mě moji věrní mohli neustále adorovat a prosit o obrácení představitelů Polské vlády a všech hříšníků,kteří se ode mně vzdálili.
Žehnám všem těm,kteří se budou účastnit na mšech svatých a charismatických setkáních,kde během nich budu uzdravovat nemocné a trpící a přinášet pokoj do lidských srdcí.
Ježíš.