Młode serca dla Jezusa

„Młode serca dla Jezusa” - to ewangelizacyjne spotkania które, gromadzą młodych ludzi na uwielbieniu
Pana Boga. W czasie tych spotkań młodzi z różnych środowisk pragną wyznawać, że ponad wszystko
wierzą w miłość i moc Jezusa.
Podczas każdego ewangelizacyjnego spotkania młodzi powierzają Jezusowi wszystkie swoje sprawy z
którymi nie dają sobie rady i proszą Go o uzdrowienie i uwolnienie. „To Chrystusowi oddajemy
wszystko, kim jesteśmy. Jego Słowo nas pociesza i umacnia. Pokazuje nam drogę, na której On sam na
nas czeka” - mówią młodzi uczestniczy spotkań.
Dzięki takim wydarzeniom młodzi mogą uczyć się modlitwy prostej i spontanicznej, mogą słuchać Boga
w Jego Słowie, adorować Go i powierzać się Jemu. Ewangelizacyjne spotkania dla młodych rozpalają
wiarę zachęcają do spotkania z Jezusem w sakramentach świętych dodają młodym odwagi w głoszeniu
Królestwa Bożego oraz do tego aby nieść innym miłość pokój i radość.
Spotkania są propozycją dla młodych, aby ułatwić im wejście w żywą relację z Bogiem i spotkanie Go na
modlitwie, w Słowie Bożym oraz w Eucharystii.
Podczas ewangelizacyjnych spotkań dla młodych najważniejsze punkty to : Msza Święta, słuchanie
Słowa Bożego, uwielbienie oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy młodych z całej Polski. Zachęcamy do przybycia na spotkanie razem
z młodymi 🙂
Inicjatorem ewangelizacyjnych spotkań Młode serca dla Jezusa jest ksiądz Łukasz Prausa SAC
i odbywają się one w Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi.

Aktualnych informacji na temat terminów ewangelizacyjnych spotkań pod hasłem:
„Młode serca dla Jezusa” można znaleźć na Facebook’u pod adresem:
https://www.facebook.com/Przystań-Duchowa-418927375215400/